جزئیات اطلاعیه


افتتاح دفتر سوم شرکت بیمه پوشش آتیه نگر

1397/10/26
افتتاح شعبه سوم بیمه پوشش آتیه نگر با حضور تعدادی از معاونین و مدیران ارشد بیمه دانا

امروز مورخ 1397/10/25 دفتر سوم پوشش آتیه نگر با حضور چهارتن از معاونین و مدیران ارشد بیمه دانا و 

باهمراهی تعدادی از کارکنان شرکت بازگشائی شد. مدیران حاضر در این افتتاح عبارت بودند از


جناب آقای حسین حسینی قائم مقام مدیرعامل محترم بیمه دانا

جناب آقای عباس عمران پور مدیرکل هماهنگی امور شعب و مناطق

جناب آقای حسین غلامی سرپرست کل منطقه یک استان تهران و حومه

 جناب آقای انصاری مدیر شعبه طالقانی بیمه دانا


و مدیرعامل شرکت رضا صلاحی