جزئیات بیمه


بیمه حوادث مسافرتی


يكي‌ از انواع‌ مختلف‌ پوششهاي‌ گروهي‌ بيمه‌هاي‌ اشخاص‌، پوشش‌ فوت‌ ناشي‌ از حادثه‌ و نقص‌ عضو بوده‌ ونيازهاي‌ اقتصادي‌ جوامع‌ انساني‌، بويژه‌ جوامع‌ صنعتي‌ باعث‌ رشد و گسترش‌ فوق‌العاده‌ اين‌ رشته‌ بيمه‌ شده‌ است‌.انقلاب‌ صنعتي‌ اروپا در قرن‌ نوزدهم‌ موجب‌ گسترش‌ و رشد سريع‌ بيمه‌هاي‌ حوادث‌ انفرادي‌ و گروهي‌ شد. اين‌پوشش‌ بيمه‌اي‌ به‌ مرور متحول‌ گرديد تا اين‌ كه‌ امروزه‌ پوشش‌ اصلي‌ بيمه‌هاي‌ حوادث‌ شامل‌، فوت‌، نقص‌ عضو جزئي‌و كلي‌ و از كارافتادگي‌ دائم‌ كلي‌ شده‌ است‌. با توافق‌ بيمه‌گر و بيمه‌گذار مي‌توان‌ هزينه‌هاي‌ پزشكي‌ ناشي‌ از حادثه‌ وغرامت‌ روزانه‌ و هفتگي‌ را هم‌ تحت‌ پوشش‌ قرارداد.
نرخ‌گذاري‌ بيمه‌ حادثه‌ اعم‌ از گروهي‌ و انفرادي‌ براساس‌ شغل‌ بيمه‌گذاران‌ است‌ و به‌ همين‌ سبب‌ دركشورهاي‌مختلف‌جهان‌كليه‌مشاغل‌طبقه‌بندي‌شده‌وهر طبقه‌ شغلي‌نرخ ‌خاص ‌و مشخصي ‌پيداكرده‌ است.‌

خسارات‌ قابل‌ تأمين‌ توسط بيمه‌گر
هرگاه‌ پيشامدي‌ ناگهاني‌ ناشي‌ از يك‌ عامل‌ خارجي‌، بدون‌ اراده‌ بيمه‌ شده‌ باعث‌ فوت‌ و يا صدمه‌ بدني‌ وي‌ شود،بيمه‌گر موظف‌ است‌ خسارات‌ وارد را براساس‌ شرايط بيمه‌نامه‌ جبران‌ كند. در بيمه‌نامه‌هاي‌ حوادث‌ خطراتي‌ از قبيل‌خفگي‌، غرق‌، مسموميت‌، برق‌ گرفتگي‌ و صدمات‌ بدني‌ ناشي‌ از تأثير اسيد و يا هرگونه‌ ماده‌ خورنده‌ ديگر، پيچيدگي‌يا پاره‌ شدن‌ عضلات‌ و رگها، امراض‌ هاري‌، كزاز و سياه‌ زخم‌ داراي‌ پوشش‌ بيمه‌اي‌ است‌. در مقابل‌ خطرات‌ ناشي‌ اززمين‌ لرزه‌، آتشفشان‌، جنگ‌، جنگ‌ داخلي‌، شورش‌، آشوب‌، بلوا، ورزشهاي‌ سنگين‌ و رزمي‌ افراد را مي‌توان‌ با توافق‌بين‌ بيمه‌گر و بيمه‌گذار پوشش‌ داد. به‌طوركلي‌ در مورد افراد نابينا و ناشنوا يا بيشتر از ۷۰ سال‌ را بيمه‌گر با دريافت‌حق‌بيمه‌ اضافي‌ تحت‌ پوشش‌ قرار مي‌دهد.
دربيمه‌نامه‌هاحوادث‌فوت‌ و يا صدمه‌بدني‌ناشي‌از مواردزيرمشمول‌بيمه‌ نيست‌:

ارتكاب‌ بيمه‌ شده‌ به‌ جنايت‌، جنحه‌ يا مشاركت‌ در آنها
خودكشي‌، اقدام‌به‌خودكشي‌، ياهرگونه‌ صدمه‌بدني‌ كه‌ازروي‌ عمد انجام‌ گيرد.
استعمال‌ مواد مخدر بدون‌ تجويز پزشك‌
مستي‌ به‌ علت‌ مشروبات‌ الكلي‌
بيماري‌
اشخاص‌ مبتلا به‌ جنون‌
هرگونه‌ خطر ناشي‌ از تشعشع‌ مواد راديو اكتيويته‌ و انفجاراتمي‌، هيدروژني‌ و نوتروني‌
جنگ‌ داخلي‌، خارجي‌، شورش‌، اعتصاب‌ و بلوا.

مواردي‌ كه‌ به‌ عنوان‌ نقص‌ عضو كلي‌ محسوب‌ مي‌گردد
موارد زير به‌ عنوان‌ نقص‌ عضو كلي‌ در بيمه‌هاي‌ حوادث‌ محسوب‌ مي‌شود و بيمه‌گر سرمايه‌ كامل‌ رادر مورد آنها پرداخت‌ مي‌كند
نابينايي‌ كامل‌ دو چشم‌
قطع‌ يا از كارافتادگي‌ دائم‌ دو دست‌، حداقل‌ از مچ‌
اختلالهاي‌ رواني‌ و ضايعه‌هاي‌ مغزي‌ و نخاعي‌ علاج‌ناپذير
قطع‌ يا از كارافتادگي‌ دائم‌ دو پا، حداقل‌ از مچ‌
غرامتهاي‌ مربوط به‌ نقص‌ عضو جزئي‌ طبق‌ جدول‌ مندرج‌ در بيمه‌نامه‌ و به‌ ميزان‌ درصدي‌ از كل‌سرمايه‌ پرداخت‌ مي‌شود.
بيمه‌هاي‌ حوادث‌ گروهي‌ در خصوص‌ كاركنان‌، به‌ وسيله‌ كارفرمايان‌ و به‌ منظور تأمين‌ آينده‌ افرادوابسته‌ به‌ آنها، طبق‌ سرمايه‌ ثابت‌ يا ضريبي
از حقوق‌ و مزاياي‌ آنها منعقد مي‌گردد. در بيمه‌هاي‌ حوادث‌با دريافت‌ حق‌ بيمه‌ اضافي‌ مي‌توان‌ هزينه‌هاي‌ پزشكي‌ و غرامتهاي‌ روزانه‌ وهفتگي را هم تحت پوشش قرار داد.