جزئیات اطلاعیه


مصاحبه مدیرعامل شرکت پوشش آتیه نگر با ماهنامه عصر دانائی

1400/04/03

رضا صلاحی مدیرعامل شرکت پوشش آتیه نگر در مصاحبه با ماهنامه عصر دانائی اعلام کردند برای کسب سهم بیشتر از بازار با رقبا بصورت حرفه ای می جنگیم و جذب پرتوی می کنیم.متن کامل مصاحبه ایشان طبق عکس روزنامه پیوست می باشد