جزئیات اطلاعیه


دریافت لوح تقدیر شرکت نمایندگی درجه یک در سال 1398

1399/09/05

شرکت پوشش آتیه نگر افتخار دارد در روز 1399/08/24 لوح هایتقدیر برتر استان تهران را با امضاء دکتر کاردگر بعنوان مدیرعامل و بدست سرپرستمحترم منطقه جناب آقای حسین غلامی دریافت نماید. همچنین این شرکت در تاریخ1399/08/26 لوح تقدیر برتر بودن در شعبه طالقانی را از مدیر محترم شعبه جناب آقایعلیرضا انصاری و با حضور سرپرست کل مناطق دریافت نماید.لازم به توضیح است ایننمایندگی برای سیزدهمین سال متوالی لوح تقدیر درجه یک بودن را دریافت می کند